Arbejdsområder

Biogas

BiogasPlanEnergi tilbyder rådgivning i alle faser af planlægningen af biogasanlæg, blandt andet analyse af biomassepotentiale, rentabilitetsberegninger, biogasplanlægning for et samlet opland, organisering af aktører – selskabsetablering, kontrakter m.m., design af biogasanlæg, udarbejdelse af ansøgninger, myndighedsbehandling -lokalplan, VVM-redegørelse, miljø- og projektgodkendelse, udbudsmateriale, kontrakt med anlægsleverandører, assistance under indkøring og tilsyn.

 

Fjernvarme

PlanEnergi tilbyder rådgivning i forbindelse med alle faser af etablering af fjernvarmeforsyning, blandt andet masterplan for overgang til vedvarende energikilder og konvertering af individuel forsyning, myndighedsbehandling – projektforslag, lokalplan, VVM-redegørelse og ansøgning, udbudsmateriale, kontraktskrivning, tilsyn, byggeledelse og test af anlægsydelser.

Strategisk Energiplanlægning

Til støtte for den strategiske energiplanlægning yder PlanEnergi rådgivning i relation til procestilrettelæggelse og organisering, statuskortlægning, energisystemanalyser, målrettet workshopmateriale, strategier og handlingsplaner.

Vindmøller og solceller

VindmøllerPlanEnergi tilbyder rådgivning i forbindelse med alle faser af planlægningen for vindmøller og solcelleanlæg, blandt andet analyser af potentielle vindmølleområder, optimering af opstillingsmønster i forhold til vindforhold, landskab, topografi, afstand til naboer, støj og skyggekast, kortlægning af eksisterende forhold, visualiseringer, borgermøder og myndighedsbehandling – lokalplaner, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.